2002

Jessica Ou

So Hyun Lee

Hao Tian Zhu

Ryan Lee

Rosalyn Kao

Theresa Chen

Jessica Y. Lee

Shirley Shen